Procedure

ALGEMEEN
1. De aanzittenden aan de tafels zijn de corona.
2. De Kan is de ruimte voor de bestuurstafel.
3. Het colloquium is de pauze tussen twee liederen.

DE LEIDING VAN EEN CANTUS
De Praeses/Senior
4. De Praeses wordt door de leden van de corona aangesproken als Senior.
5. De gehele corona is aan de macht van de Senior onderworpen. De Senior staat voor het goede verloop van de cantus in. Hij zit de cantus voor, regelt het verloop ervan, bepaalt de liederenkeuze, mag speechen aan elk lid der corona opleggen, beveelt silentium en verleent verbum en tempus.
6. Elk commando van de Senior wordt rechtstaande gegeven en wordt vooraf gegaan door een slag met de hamer.

De straffenmeester
7. De straffenmeester bepaalt de straffen en ziet toe op de uitvoering daarvan.

De zangmeester
8. De zangmeester zet de liederen in, tenzij de Senior anders bepaalt.
9. De Senior, de straffenmeester en de zangmeester staan boven de wet, d.w.z. dat fouten door hen tegen de voorschriften van de Codex begaan, niet bestraft kunnen worden.

SILENTIUM
10. Silentium moet in acht genomen worden: - telkens als de Senior het gebiedt - tijdens de plechtigheden - tijdens de speechen en liederen

VERBUM
11. Verlangt een lid der corona het woord, dan staat hij recht en richt zich tot de Senior met de woorden: Senior, peto verbum. De Senior willigt in met: Habes!of weigert met: Non habes!
12. De Senior heeft te allen tijde het recht elk lid der corona het woord af te nemen.

TEMPUS
13. Wenst een lid der corona gedurende enkele ogenblikken zijn plaats aan de tafel te verlaten, dan richt hij zich tot de Senior met de woorden: Senior, peto tempus.De Senior willigt in met: Habes!of weigert met:Non habes!
14. Tempus mag enkel gedurende het colloquium aangevraagd en verleend worden.
15. De Senior heeft het recht het aantal leden der corona die gelijktijdig tempus krijgen, naar goeddunken te beperken.
16. Na een bepaalde tijd verleent de Senior tempus commune, d.i. een algemene pauze, die geldt voor de hele corona en ongeveer 10 minuten duurt. De Senior doet dit door aan te kondigen: Tempus commune! Tijdens dit tempus commune mogen de aanzittenden de tafels verlaten en worden de voorschriften van de Codex geschorst; er wordt ook niet geschonken. Op de door de Senior vastgestelde tijd moet elk lid der corona zich opnieuw in de zaal bevinden.

VAN HET ZINGEN
17. De Codex wordt na elk lied gesloten.
18. De zangmeester zet het lied in, tenzij de Senior anders bepaalt. Elke strofe wordt voorafgegaan door een commando van de zangmeester: Ad secundam! Ad tertiam!enz. tot Ad ultimam!
19. De Senior kan het zingen van een bepaalde strofe opleggen aan een lid, een groep leden of een gedeelte van de corona een zang opleggen.
20. Elk lid der corona mag zich voor een alleenzang bij de Senior aanmelden.
21. Bij het einde van samenzang zegt de Senior: Prosit corona! Deze staat recht en antwoordt: Prosit Senior!De Senior drinkt nu de corona toe met de woorden Ad Libitum!(naar believen), Ad Fundum!(tot de bodem), of Ad ‘Satis’(totdat de Senior Satis!zegt), de corona drinkt hem toe overeenkomstig zijn instructie.
22. Het Wilhelmus en het Io vivat moeten met waardigheid gezongen worden, d.w.z. dat tijdens het zingen van deze liederen de leden der corona recht staan.
23. Tijdens het zingen van de liederen mag niet gerookt, gedronken of gepraat worden.

VAN HET DRINKEN
24. Aan de tafel mag alleen bier gedronken worden.
25. Een lid der corona dat bij het begin of in de loop van de cantus gegronde redenen heeft om zich van het bier drinken te onthouden, is daartoe vrij. Daarmee wordt hij bierimpotent. Wie bierimpotent is mag water drinken.
26. Wie bierimpotent is, is enkel van het drinken ontslagen. Hij is niet ontslagen van deelname aan samenzangen, plechtigheden, enz..., noch van de toepassing van de voorschriften van de Codex.
27. De Senior heeft de dwingende plicht het overdadig drinken tegen te gaan met alle tot zijn beschikking staande middelen. Zo kan hij de hoeveelheid bier volgens duur en aantal beperken of bepalen dat slechts op zijn commando en een beperkt aantal malen zal worden geschonken. Niemand, ook de Senior niet, heeft het recht een lid van de corona te dwingen boven zijn krachten te drinken.
28. Inschenken geschiedt enkel tijdens het colloquium, bijvullen is niet toegestaan.
29. Er mag niet gedronken worden tijdens de plechtigheden en samenzangen, tenzij op commando van de Senior of wanneer zulks uitdrukkelijk doorde liedertekst wordt voorgeschreven.

STRAFFEN
30. De Senior is verantwoordelijk voor het goed verloop van de cantus, hij moet elke stoornis van de gezelligheid onderdrukken.
31. De straffen die de Senior, eventueel in overleg met de andere bestuursleden en zonder beroep aan een lid of meerdere leden van de corona kan opleggen zijn drieërlei: - het pro poena-drinken - het bierimpotent verklaren - het verwijderen van de cantus
32. Het pro poena-drinken (in de Kan sturen) is een openbare vernedering die door de Senior aan een of meerdere leden van de corona wordt opgelegd wegens kleine tekortkomingen. Als zodanig gelden: het gebruiken van verkeerde formules, onbevoegd commando roepen, de Senior of de corona toespreken zonder recht te staan, zonder tempus te hebben verkregen zijn plaats te verlaten, spreken buiten het colloquium en zonder verbum te hebben gekregen, de Codex na de zang geopend laten, enz.
33. Wanneer de Senior aan een lid der corona het pro poena-drinken wil opleggen, richt hij zich tot dit lid met de woorden: N.N. in de Kan! Het lid gaat in de Kan staan en hoort zijn straf aan. Alvorens hij deze straf uitvoert, groet hij de Senior met de woorden: Prosit Senior!en vervolgens de corona met de woorden: Prosit corona!, waarna hij de straf ten uitvoer brengt. Na uitvoering van de straf dient er nageheven worden naar beide zijden.
34. De Senior kan op elk ogenblik van de cantus een lid der corona bierimpotent verklaren. Deze straf wordt toegepast op elk lid dat door zijn handelwijze bewijst bij langer drinken gevaar te lopen zijn geest te benevelen.
35. De Senior kan elk lid der corona, dat op enigerlei wijze de gezelligheid verstoort of opgelegde straffen niet uitvoert, tijdelijk of voor de duur van de cantus uit de zaal verwijderen. De Senior kan dit b.v doen met de woorden N.N. Cantus ex (voor dit bedrijf/voor n minuten)

VERLOOP VAN DE CANTUS
36. De deelnemers aan een cantus moeten zich in de zaal bevinden voor de opening van de cantus door de Senior. Bij het binnentreden van de Senior staan alle aanwezigen recht en heffen het Io vivat aan.
37. De cantus wordt door de Senior geopend met de woorden: Omnes ad sedes! Silentium! Na een tempus commune wordt op dezelfde manier heropend.
38. Om bijval te betuigen wordt niet in de handen geklapt, doch met de kneukels van de vuist op de tafel geslagen.
39. De Senior beëindigt de Cantus met de woorden Cantus ex!

SALAMANDER
De Salamander is een heildronk ter ere van iets of iemand en geen strafdronk of wedstrijd in het sneldrinken. Gedronken wordt pas op het einde van de Salamander als de Senior daarhet bevel toe geeft. Het Salamander-commando wordt gegeven door de Senior; het gaat als volgt:
Senior:
Silentium! Klaar voor de Salamander op het heil van N.N.!
De Senior kan nu het woord geven aan een lid der corona. Deze heft aan met:
Commilitones, commilitones, laat ons drinken op...
Als dit lid uitgesproken is, geeft hij het woord terug aan de senior:
DIXI.

Senior:
Ad exercitium salamandris,omnes commilitones, surgite!
Corona, recht staand:
Surgimus!

Senior:
Laat ons drinken op deze mooie woorden! Ad fundum!
Senior en Corona drinken elkaar nu toe, het glas uitdrinkende.

Senior:
Salamander ex!